1. Hjem
  2. Om oss
  3. Nyhendearkiv

Nyhendearkiv Fjordkysten Friluftsråd

 

 

https://www.nrk.no/sognogfjordane/fra-politi-til-allemannsrett-1.13790713

 

 

 

 

 

Frå 2008-2017 brukte Sogn og Fjordane berre kr.7,32 i snitt pr.innbyggjar til friluftsliv !!

Frilufts-Info 1 18.pdf  

Samanlikna med andre fylker i landet, er det berre Nord-Trøndelag og Oppland som bruker mindre pengar pr.innbyggjar til friluftsliv enn Sogn og Fjordane. Med kr.7,32 mot vår nabo Hordaland i sør sine kr.16, 59, bruker vi under halvparten av dei og ca 1 krone mindre enn Møre og Romsdal pr.innbyggjar.

Utdrag frå vedlagte undersøkjing; " Hele 6 fylker reduserte sine friluftslivsbevilgninger fra 2016 til 2017; Hedmark, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland. Det er ikke noe godt signal når fylkeskommunene skal kjempe for økt ansvar og oppgaver i friluftslivsarbeidet"

På tilretteleggingstiltak og statlig sikring av friluftsområder er det brukt kr.0,- i Sogn og Fjordane . Det same når det gjeld Skjærgardsteneste. Dette kan ha samanheng med at det første friluftsrådet i Sogn og Fjordane vart etablert først i januar 2017. Fjordkysten Frilutftsråd vil arbeide for fleire statlig sikra friluftsområder og skjærgardsteneste i fylket. Her treng vi gode innspel frå kommunane som innan 2018 skal ferdigstille arbeid med kartlegjing og verdsetjing av friluftsområde. Då blir det viktig å finne eigna område som for framtida kan sikrast for friluftsliv.

Det Sogn og Fjordane derimot har vore gode på er å innvilge spelemiddelsøknader til anlegg for friluftsliv. Der ligg vi toppen på skalaen. Sogn og Fjordane Fylkeskommune er ellers ein viktig og god støttespelar for Fjordkysten Friluftsråd som løyver midler til rådet og ynskjer utvikling. Det er såleis håp om å endre statistikken, men det avheng av politisk vilje til å satse !

 

Refviksanden resizeimage 2.jpg

 Refviksanden i Vågsøy kommune, statlig sikra friluftsområde. 

 

 

 

Hei

Den 05.mai er den nasjonale strandryddedagen, men NRK har fokus på kva som skjer allereie torsdag 03.mai, og vil dekke aktiviteten då.

Vi trenger hjelp til å få meldt inn og registrere områder som treng å ryddast, slik at alle brukarar av www.ryddeportalen.no kan sjå kvar det er behov for å ryddast. Sendt e-post til bjarte@friluftsrad.no, eller gå inn og registrer sjølv.

Forureina område reistrerast her i  https://holdnorgerent.no/ryddeportalen 

Dersom dere veit om vanskelige tilgjengelige områder med større forureining må dere melde dette til oss innan 24.04. Då kan vi søkje Kystverket om bistand til å hjelpe eit lag/foreining som vil rydde i det aktuelle området.

I Ryddeportalen er det oversikt over planlagde aksjonar, gjennomførte aksjoner, avfallsinnlevering, utlevering av ryddepakker og oversikt over forsøpla område.  Difor søkjer mange frivillige på denne portalen om kvar dei skal rydde. Etablere ein bruker på ryddeportalen og legg inn aktuelle strandområder som for aksjon, enten opprettast då ein ryddeaksjon eller så registrer dere eit forsøpla området.

 

Strandrydding kan gjerast heile tida  og trenger sjølvsagt ikkje føregå berre på konkrete datoer.

Langs alle vatn, vassdrag og sjønære områder er behovet stort sett kontinuerlig.

 

Utgifter etc blir refundert ved registrering i ryddeportalen og søknad inn i ettertid. Veiledning i portalen.

 

 Lukke til alle!