Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
Innsamla plast Fjordkysten
0
Rydda strand Askvoll
0
Rydda strand Flora
0
Rydda strand Solund